souteze

úvodní strna un 2016-14

V časopisu Učitelské noviny můžete prezentovat
svou nabídku či poptávku formou graficky zpracovaného plošného inzerátu nebo v podobě řádkové inzerce v rubrikách.

Ukázkové číslo ke stažení

Řádková inzerce

Vzdělání, kurzy
Cestování
Prodej - koupě
Oznámení
Kronika

KONKURZY NA ŘEDITELE…

 

RMČ Praha 10 vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy, Praha 10, V Rybníčkách 31/1980.

Požadavky:

1.       Odborná a pedagogická způsobilost a délka pedagogické praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

2.       Znalost problematiky řízení školství a školských předpisů.

3.       Občanská a morální bezúhonnost.

4.       Dobrý zdravotní stav.

K přihlášce doložte:

Ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně dokladů o dalším vzdělávání, doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem, profesní životopis, koncepci dalšího rozvoje školy (maximálně 5 stran strojopisu), výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění, lékařské vysvědčení o způsobilosti k výkonu funkce ne starší 3 měsíců.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 19. 5. 2017 na adresu:

ÚMČ Praha 10 – Odbor školství, Vršovická 68, 101 38 Praha 10.

Obálku označte heslem: Konkurz ZŠ.

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze přihlášky s kompletními doklady a vlastnoručním podpisem.   Zn.: 468/17/Ř.

• Rada Královéhradeckého kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Choustníkovo Hradiště 161.

Požadavky: vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost školské problematiky a právních předpisů z oblasti školství (včetně souvisejících), organizační a řídící schopnosti.

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo: 1. 9. 2017, příp. dle dohody.

K přihlášce přiložte: ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání); přehled o průběhu všech předchozích zaměstnání včetně časového vymezení doložený ověřenými kopiemi dokladů (např. pracovní smlouva, zápočtový list apod.); strukturovaný životopis; výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců); lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro pracovní místo ředitele/ředitelky (ne starší 2 měsíců); koncepce rozvoje školy (maximálně 4 strany strojopisu).

Přihlášku včetně příloh doručte nejpozději do 9. 5. 2017 (do 17.00 hod. na podatelně úřadu) na adresu: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor školství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

Obálku označte slovy „Konkurz – ZŠ logopedická a MŠ logopedická, Choustníkovo Hradiště – neotevírat“.   Zn.: 469/17/Ř.

Rada města Česká Lípa v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, na základě usnesení č. 964/2017 ze dne 4. 4. 2017 vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Samostatné školní jídelny, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace. Přihlášky jsou přijímány do 12. 6. 2017 17:00 hodin. Další informace na www.mucl.cz.   Zn.: 470/17/Ř.

ZŠ Letokruh v Brně hledá ředitele/ku pro malou inovativní školu navazující na pedagogiku lesních MŠ. Více na www.skolaletokruh.cz, tel.: 778 027 994.   Zn.: 471/17/Ř.

 

V souladu s ustanovením § 166, odst. zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění a vyhlášky č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích v platném znění, vyhlašuje obec Ondřejov, Choceradská 62, 251 65, zastoupená starostou Mgr. V. Zámyslickým v rámci plnění svých úkolů zřizovatele, konkurzní řízení na funkci ředitele/ky mateřské školy.

Předpokládaný nástup je od 30. 8. 2017. Písemnou přihlášku se všemi požadovanými doklady lze podat k rukám starosty obce Ondřejov na adrese Obec Ondřejov, Choceradská 62, Ondřejov 251 65, a to buď osobně do podatelny nebo zaslat poštou nejpozději do 30. května 2017 do 11.00 hodin. Za rozhodující pro doručení přihlášky je okamžik převzetí podatelnou. Přihláška musí být podána v neprůhledném obalu (obálce) zabezpečeném proti neoprávněné manipulaci a označená textem: „Výběrové řízení ředitel/ka MŠ – neotvírat“).

Podrobné informace jsou uveřejněny na internetové úřední desce Obecního úřadu Ondřejov na internetové adrese www.obecondrejov.cz.       Zn.: 183/17/Ř.

Město Tábor vyhlašuje konkurz na pozici ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Tábor, nám. Mikuláše z Husi 45 s nástupem od 1. 8. 2017. Doručení přihlášky: nejpozději do 10. května 2017. Více na www.taborcz.eu.   Zn.: 391/17/Ř.

Rada města Seč vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení místa ředitele/ky Mateřské školy, Seč, okres Chrudim.

Přihlášky lze podávat do 30. 4. 2017. Více informací na adrese: www.mestosec.cz.   Zn.: 394/17/Ř.

Město Libušín vyhlašuje konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní školy Libušín, okr. Kladno. Uzávěrka přihlášek je 16. 5. 2017. Předpokládaný nástup: 1. 8. 2017. Více informací na úřední desce dostupné na adrese: www.mestolibusin.cz.      Zn.: 395/17/Ř.

• Rada obce Karlovice oznamuje vyhlášení opakovaného konkurzního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky nově vznikající Mateřské školy Sedmihorky. Podrobnosti na: www.karlovice-sedmihorky.cz

 

 

 


Učitelské noviny, Ostrovní 30, 110 00 Praha 1
tel./fax: 224 932 233, e-mail: inzerce@ucitelskenoviny.cz

Petra Čepeláková

Petra Čepeláková
cepelakova@ucitelskenoviny.cz

 
reklama un


reklama

klostrmann.gif
ucebnice
grevin-panmat-04.gif
eu hrou.jpg
anketa
Je český vzdělávací systém připraven na rozsáhlou inkluzi?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
24%
61%
15%
aquapark Špindl 240x100b.jpg
soutez
kdojeto
ck_enko.gif
© Copyright 2010 - 2016 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: diversite.cz