souteze

V časopisu Učitelské noviny můžete prezentovat svou nabídku formou graficky zpracovaného plošného inzerátu, PR článku nebo v rubrikách řádkové inzerce.


ŘÁDKOVÁ INZERCE
(ve stejném týdnu zdarma na webu)

1 řádek (i začatý) stojí 77 Kč. Na řádek se vejde cca 26 znaků včetně mezer. V rubrice „Práci hledají“ poskytujeme slevu 70 % (ne však množstevní slevy).
Zvýraznění inzerátu: rámeček/77 Kč, barevný podtisk + 15 %
Množstevní slevy za opakování: 3x…10 %, 4–6x…15 %, 7–12x…20 %, 13x a výše…25 %

Vzdělání, kurzy
Nabídka pro školy
Oznámení
Různé
Kronika

KONKURZY NA ŘEDITELE…


 Rada města Jeseník vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/kyZákladní školy Jeseník, příspěvkové organizace.

Předpokládaný nástup do funkce 1. 2. 2018 (dohoda možná), byt je k dispozici.

Přihlášky doručte do 15. 11. 2017 do 12 hod.

Bližší informace a podmínky přihlášení jsou na úřední desce města www.jesenik.org v sekci výběrová řízení.

Zn.: 1162/17/Ř.

 Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích (dále jen „vyhláška“), konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy, Praha 1, Školská 15.

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

 • odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících,
 • příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,
 • plná způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost,
 • znalost českého jazyka.

Požadavky pro výkon činnosti ředitele:

 • znalost školských právních předpisů a školské problematiky,
 • znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších pracovně právních předpisů,
 • základní ekonomické znalosti,
 • organizační a řídící schopnosti.

Obsahové náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • pozice, na kterou se uchazeč hlásí,
 • datum a podpis uchazeče.

K přihlášce přiložte:

 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících,
 • strukturovaný životopis,
 • koncepci dalšího rozvoje školy s důrazem na činnost Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky(rozsahu max. 5 stran strojopisu),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 • čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (příslušný formulář lze najít na stránkách http://skoly.praha.eu/Pro­‑verejnost/konkursy),
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ředitelky (ne starší než 2 měsíce).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkurzní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce s přesným označením „Konkurz – Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky“ a „neotvírat“ musí být doručeny do 10. 11. 2017 do 15 hodin do podatelny:

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor školství a mládeže

Jungmannova 35/29

111 21 Praha 1.        Zn.: 1163/17/Ř.

 Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích (dále jen „vyhláška“), konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879.

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

 • odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících,
 • příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,
 • plná způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost,
 • znalost českého jazyka.

Požadavky pro výkon činnosti ředitele:

 • znalost školských právních předpisů a školské problematiky,
 • znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších pracovně právních předpisů,
 • základní ekonomické znalosti,
 • organizační a řídící schopnosti.

Obsahové náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • pozice, na kterou se uchazeč hlásí,
 • datum a podpis uchazeče.

K přihlášce přiložte:

 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících,
 • strukturovaný životopis,
 • koncepci dalšího rozvoje školy (rozsahu max. 5 stran strojopisu),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 • čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (příslušný formulář lze najít na stránkách http://skoly.praha.eu/Pro­‑verejnost/konkursy),
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ředitelky (ne starší než 2 měsíce).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkurzní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce s přesným označením „Konkurz – Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879“ a „neotvírat“ musí být doručeny do 10. 11. 2017 do 15.00 hodin do podatelny:

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor školství a mládeže

Jungmannova 35/29

111 21 Praha 1.        Zn.: 1164/17/Ř.

 Rada Královéhradeckého kraje v souladu s § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522.

Požadavky: vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost školské problematiky a právních předpisů z oblasti školství (včetně souvisejících), organizační a řídící schopnosti.

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo: 1. 2. 2018, příp. dle dohody.

K přihlášce přiložte:

ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání); přehled o průběhu všech předchozích zaměstnání včetně časového vymezení doložený ověřenými kopiemi dokladů (např. pracovní smlouva, zápočtový list apod.); strukturovaný životopis; výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců); lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro pracovní místo ředitele/ředitelky (ne starší 2 měsíců); koncepce rozvoje školy (v rozsahu maximálně 4 stran).

Přihlášku včetně příloh doručte nejpozději do 6. 11. 2017 (do 17.00 hod. na podatelně úřadu) na adresu: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor školství, Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové. Obálku označte slovy „Konkurz – Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí – neotevírat“.     Zn.: 1165/17/Ř.

 Rada Jihomoravského kraje podle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky

Mateřské školy a základní školy pro sluchově postižené Brno, příspěvkové organizace (s účinností od 1. 1. 2018 Mateřské školy, základní školy a střední školy Gellnerka Brno, příspěvkové organizace).

Požadavky:

 1. předpoklady včetně odborné kvalifikace pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy/školského zařízení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedené v § 3 a 5;
 2. znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů,
 3. osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy/školského zařízení (zejména řídící a organizační schopnosti).

K přihlášce přiložte následující písemnosti:

 1. úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a případně doklady o dalším vzdělání),
 2. originály nebo ověřené kopie dokladu případně dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně uvedení funkčního zařazení (možno nahradit ověřenými kopiemi nebo originály pracovních smluv apod.),
 3. strukturovaný profesní životopis,
 4. koncepci vedení školy/školského zařízení v návaznosti na aktuální dlouhodobé záměry kraje a České republiky v rozsahu max. 5 stran formátu A4,
 5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců),
 6. originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti pro pracovní místo ředitele/ředitelky (ne starší 2 měsíců).

Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace: od 1. 1. 2018.

Přihlášku s uvedenými doklady doručte do 3. 11. 2017 na adresu: Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno. Nepostačuje podat ve stanovené lhůtě přihlášku včetně příloh k poštovní přepravě. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

Obálku označte slovy: „Konkurz – neotvírat“.

Zn.: 1166/17/Ř.

 Obec Zadní Třebaň vyhlašuje konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Zadní Třebaň, okres Beroun, příspěvkové organizace, nástup 1.2.2018, přihlášení do konkurzu do 8.11.2017. Bližší informace a podmínky přihlášení na www.zadnitreban.cz.         Zn.: 1073/17/Ř.

 Obec Kujavy vyhlašuje konkurzní řízení na pracovní místo ředitele Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Přihlášení do konkurzu do 8. 11. 2017. Bližší informace a podmínky přihlášení najdete na www.kujavy.cz.         Zn.: 1137/17/Ř.

 

 


PLOŠNÁ INZERCE

Ceník plošné inzerce na vyžádání na cepelakova@ucitelskenoviny.cz.


Časopis UČITELSKÉ NOVINY každé úterý (kromě prázdnin) přináší úplný přehled o dění ve školství. Rozhovory, kauzy i kontroverzní témata, reportáže, analýzy, komentáře, názory expertů, poradny, informace ze zahraničí i bezprostřední zkušenosti škol…na 32 barevných stranách.
Distribuční síť pokrývá celé území ČR – školy od mateřských po vysoké, ministerstva, krajské úřady, odbory školství měst a obcí, síť poraden, knihovny, zařízení volného času pro děti a mládež apod.
Náklad: 7200 výtisků (95 % tvoří předplatné).


Učitelské noviny, Ostrovní 30, 110 00 Praha 1
tel./fax: 224 932 233, e-mail: inzerce@ucitelskenoviny.cz

Petra Čepeláková

Petra Čepeláková
cepelakova@ucitelskenoviny.cz

 
banners/klaster_broumov.gif
reklama un


reklama

aspektzs.gif
ucebnice
termaly_losiny_240_100_skolni_vylet_1_03.jpg
anketa
Je český vzdělávací systém připraven na rozsáhlou inkluzi?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
25%
60%
15%
1498082400_wifi 3.gif
cesko-nem_fond.gif
© Copyright 2010 - 2016 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: diversite.cz