zpravy

Inspekce dnes zahájila zjišťování výsledků žáků

11. 05. 2015

V souladu s Plánem hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 a v rámci zákonem definovaných úkolů získávat a analyzovat informace o vzdělávání a také hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání dnes Česká školní inspekce zahájila proces zjišťování výsledků žáků vybraných ročníků a druhů škol, které bude pokračovat až do 22. 5. 2015.

Zjišťování výsledků je prováděno elektronickou cestou prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET. Účast v tomto výběrovém zjišťování výsledků žáků je pro školy zařazené do vzorku povinná (není-li naplněn některý ze stanovených důvodů pro uvolnění školy z účasti)i, školy, které byly do vzorku zařazeny, příslušné informace dostaly a v tuto chvíli jsou všechny připraveny k provedení elektronického ověřování.

Zaměření

Výběrové zjišťování výsledků je  zaměřeno na žáky 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a na žáky 3. ročníků vybraných oborů středních odborných škol, a to v oblasti společenskovědních předmětů (9. ročník základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) a přírodovědných předmětů (9. ročník základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, 3. ročníky vybraných oborů středních odborných škol).
 

Cíl

Výběrové zjišťování výsledků ověřuje aktuální míru dosažení očekávaných výstupů podle příslušných rámcových vzdělávacích programů a jeho cílem je poskytnout žákům, jejich zákonným zástupcům, učitelům, ředitelům škol i státu objektivizovanou informaci o výsledcích vzdělávání. Analýza výsledků poskytne informace především o tom, nakolik se liší míra dosažení očekávaných výstupů v jednotlivých vzdělávacích oblastech, jimž často nebývá v daných ročnících či vybraných oborech středních škol věnována adekvátní pozornost, nakolik se liší míra dosažení očekávaných výstupů Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání u žáků aktuálně končících povinnou školní docházku od žáků, kteří povinnou školní docházku ukončili před třemi lety, nakolik se liší míra dosažení očekávaných výstupů rámcových vzdělávacích programů u jednotlivých vybraných oborů středních odborných škol a nakolik koresponduje míra dosažení očekávaných výstupů rámcových vzdělávacích programů s úspěšností škol v mezinárodních šetřeních zaměřených na přírodovědnou oblast.
 

Vzorek škol

Do vzorku je zařazeno cca 2 300 škol (ZŠ, víceletá gymnázia, SOŠ s vybranými obory).

Vzorek základních škol a víceletých gymnázií byl sestaven tak, aby počty škol odpovídaly regionálnímu rozložení škol ve školském rejstříku (podíl počtu škol z jednotlivých krajů), aby stejným poměrem jako v rejstříku škol byly zastoupeny školy veřejné a školy ostatních zřizovatelů, aby stejným poměrem jako v rejstříku škol byly zastoupeny základní školy a víceletá gymnázia, aby stejným poměrem jako v rejstříku škol byly zastoupeny školy malé (do 100 žáků), středně velké (101–300 žáků) a velké (nad 300 žáků), aby stejným poměrem jako v rejstříku škol byly zastoupeny školy z malých obcí (do 10 000 obyvatel), středně velkých obcí (10 000–50 000 obyvatel) a velkých obcí (nad 50 000 obyvatel). Do vzorku je zařazeno také několik desítek škol ze skupiny s nejlepšími výsledky a několik desítek škol ze skupiny s nejhoršími výsledky z procesu zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol provedeného v roce 2013, součástí vzorku jsou také školy, ve kterých bylo v posledních třech letech provedeno tematické šetření České školní inspekce zaměřené na podmínky a rozvoj přírodovědné gramotnosti, padesátiprocentním podílem jsou zastoupeny školy, jejichž žáci řešili úlohy v mezinárodním šetření PISA 2012, a třetinovým podílem školy, jejichž žáci budou řešit úlohy v mezinárodním šetření PISA 2015.
 
Vzorek středních odborných škol byl sestaven tak, aby zahrnoval všechny střední odborné školy vzdělávající žáky ve třetím ročníku 44 vybraných oborů (jde o obory s minimálně sedmihodinovou předepsanou dotací pro předměty přírodovědné oblasti dle rámcového vzdělávacího programu platného pro daný obor).
 

Zjišťování výsledků žáků se sluchovým postižením

Přestože jsou testovací systém i obsah testů v základním režimu přizpůsobeny žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich účast v procesu ověřování výsledků je dobrovolná, s výjimkou žáků se sluchovým postižením. Cílem zařazení žáků se sluchovým postižením do vzorku všech testovaných žáků je získat podrobnější informace o míře dosažení požadovaných výstupů dle daného rámcového vzdělávacího programu u žáků s lehkým, středním a těžkým stupněm sluchového postižení a analyzovat výsledky žáků vzdělávaných integrovaně v hlavním vzdělávacím proudu a žáků vzdělávaných ve speciálních školách. Zjišťování výsledků neslyšících žáků bylo důsledně konzultováno s odborníky na surdopedii, s řediteli škol vzdělávajících žáky s nejtěžším stupněm sluchového postižení i s vybranými odbornými organizacemi zabývajícími se vzděláváním žáků se sluchovým postižením.
 

Základní popis testů

Každý z obou ověřovacích testů o délce 75 minut zahrnuje úlohy tří vzdělávacích oblastí (chemie, fyzika, přírodopis v případě testu přírodovědného přehledu, dějepis, výchova k občanství, zeměpis v případě společenskovědního přehledu). Na základě výsledku v první části testu (30 úloh) bude žák ve druhém testu řešit buď úlohy základní obtížnosti, nebo úlohy vyšší obtížnosti (ve snaze přizpůsobit obsah testu schopnostem žáka). Zastoupeny budou úlohy různých typů s částečně otevřenou nebo uzavřenou odpovědí. Hodnocení úloh bude odrážet míru jejich komplexnosti, celkové skóre žáka bude určeno bez odečítání bodů za nesprávné odpovědi.
 
Testy jsou doplněny o krátký průvodní dotazník žáka, jenž poskytne informace potřebné pro základní kontextuální analýzu výsledků testování. Půjde především o informace o prospěchu žáka v dotčených vzdělávacích oblastech a jeho vztahu k přírodovědným a společenskovědním předmětům. Jejich zpracování bude spočívat zejména ve stanovení korelací s výsledky testů.
 

Realizace ověřování výsledků

Určení konkrétních dnů pro provedení elektronického zjišťování výsledků žáků bylo plně na rozhodnutí ředitele školy (stanoveno je pouze rozpětí od 11. 5. do 22. 5. 2015). Žáci mohou řešit každý z testů ve stejný den, případně může být realizace rozdělena do více dnů. Informaci o zařazení do vzorku škol dotčené školy obdržely 11. 3. 2015, následovala fáze evidence a registrace žáků (do 19. 4. 2015), instalace nebo upgrade testovací aplikace a stahování testových dávek (do 10. 5. 2015) a vlastní zjišťování (od 11. 5. 2015).
 

Výsledky a jejich využitelnost

Výsledky budou žákům a školám zpřístupněny bezprostředně po ukončení zjišťování přímo v systému InspIS SET, souhrnně pak budou k dispozici v průběhu června 2015. Výsledky poskytnou objektivizovanou informaci o tom, do jaké míry žák dosahuje očekávaných výstupů příslušného rámcového vzdělávacího programu v oblastech, které jsou do testů zahrnuty, v čem je slabší a v čem naopak požadavky splňuje. Informace bude podrobná a bude poskytovat jak údaje souhrnné, tak údaje týkající se výsledků v jednotlivých částech testu. Součástí výstupu žáka bude informace o odhadované klasifikaci jeho výsledku stanoveném na základě kalibrace v souboru všech výsledků testovaných žáků (sice dílčí, nicméně objektivizovaná zpětná vazba žákům i školám k jinak obecně ne zcela konzistentní klasifikaci v různých školách). Výsledky budou dobře využitelné pro všechny účastníky vzdělávacího procesu, pro žáky, jejich učitele a ředitele škol budou objektivizovanou informací umožňující reagovat na vzdělávací cíle a usměrňovat výuku tím směrem, kde jsou znalosti žáků nižší. Pro stát mohou být výsledky žáků podkladem pro případné úvahy o úpravách kurikulárních dokumentů.
 

Uvolnění testů pro ostatní školy

Po ukončení výběrového zjišťování výsledků žáků budou testové úlohy uvolněny do veřejné databanky testových úloh, která je součástí systému InspIS SET, a možnost otestovat své žáky prostřednictvím těchto testů dostanou také všechny ostatní školy zapsané do školského rejstříku, které na tuto možnost budou explicitně upozorněny. Jejich testování již bude realizováno na bázi dobrovolnosti a zcela dle rozhodnutí ředitele školy, přičemž výstupy tohoto zjišťování budou k dispozici výhradně žákům, jejich zákonným zástupcům a školám.

 
Hodnocení výsledků vzdělávání je nedílnou a velmi důležitou součástí vzdělávacího procesu, neboť poskytuje všem účastníkům vzdělávání relevantní, objektivizovanou a velmi dobře využitelnou informaci o míře naplnění externích požadavků (rámcové vzdělávací programy, standardy apod.). Předběžná informace o celkových výsledcích bude zpracována v průběhu měsíce června 2015, podrobná zpráva s komentovanými výsledky pak do konce září 2015.

 


DISKUZE K ČLÁNKU:

  Pokud chcete přispět do diskuze, vyplňte následující formulář:

  jméno a příjmení:
  email: *
  váš příspěvek: *  * uvedená pole jsou povinná
  banners/1633989600_konference_390x60.jpg
  reklama un

  1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
  reklama
  1543878000_mikroskop.gif
  1604012400_polar_125x125.jpg
  ucebnice
  anketa
  Měl by stát zavést minimální laťku úspěšnosti u jednotných přijímacích zkoušek na SŠ?
  ANO
  NE
  NEVÍM
  ano
  ne
  nevim
  36%
  33%
  31%
  linka_duvery_240x100.jpg
  © Copyright 2010 - 2021 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz

  php shell hacklink php shell seobizde.com http://jigoloizmir.wordpress.com/ http://jigolositem.blogspot.com/ jigolo jigolo jigolo exproof etanj armatür okey sohbet süperbahis elitbahis süperbahis rulet masası rulet masası betboo betboo twitter betboo betboo https://www.promosyonbank.com/promosyon-kalem https://www.promosyonbank.com/promosyon-ajanda plak alan yerler bedava canlı mac izle betebet anadolu casino betebet212 betebet betebet bodrum escort mecidiyeköy escort anadolu casino alanya escort esenyurt escort şirinevler escort avcilar escort porno izle portville betebet 126 portville satılık villa