zpravy

Dům zahraniční spolupráce ocenil nejlepší mezinárodní vzdělávací projekty

25. 11. 2016

Dům zahraniční spolupráce udělil Pečeť kvality nejlepším mezinárodním vzdělávacím projektům, které se zaměřují na zahraniční spolupráci nebo výjezdy za studiem a praxí. Tyto projekty byly financovány z evropského programu Erasmus+ a již ukončeného evropského Programu celoživotního učení (Leonardo da Vinci a Grundtvig). Pečeť kvality je každoročně udělována ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Ocenění byla předávána na Valorizační konferenci, jejímž základním tématem bylo Vzdělávání bez hranic. Udělování Pečetě kvality uvedla náměstkyně ministryně školství Dana Prudíková, která vyzdvihla význam mezinárodních projektů a mobilit a zdůraznila jejich dopad jak ve formálním, tak neformálním vzdělávání. Program Erasmus+ plánuje v letošním roce rozdělit v ČR více než 36 mil. EUR.

V sektoru školního vzdělávání programu Erasmus+ získala Pečeť kvality Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s. za projekt Wie war es damals. Oma, Opa erzählt mal.

„Cílem projektu bylo, aby se žáci dokázali ke starým lidem chovat ohleduplně, vážili si jejich zkušeností a moudrosti a dokázali citlivě nabídnout pomoc. Aby si uvědomili, jaký význam má zdravý životní styl pro kvalitu života i pro spokojené stáří. Další důležitou součástí projektu bylo navázání sociálních kontaktů mezi dětmi a seniory a jejich dlouhodobější trvání,“ řekla Jitka Boučková ze Základní školy německo-českého porozumění a Gymnázia Thomase Manna.

Další ocenění získaly tyto projekty:

Za podprogram Leonardo da Vinci: Educa International, o. p. s. za projekt Placements for Graduates.

V sektoru vysokoškolského vzdělávání programu Erasmus+: Janáčkova akademie múzických umění v Brně za studentské mobility.

Za podprogram Grundtvig: Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace za projekt Library, I love it!

V sektoru mládež programu Erasmus+: YMCA v ČR za projekt The Fairytaile of Childhood.

Speciální cena za nejvýrazněji respektující zásady CSR: METER Silesia, spol. s r.o. za projekt Lifelong Learning for Adults to Become Sustainable.

Ocenění pro nejlepšího hodnotitele získal Josef Boček, externí hodnotitel programu Erasmus+.

 

ANOTACE OCENĚNÝCH PROJEKTŮ Erasmus+/Program celoživotního učení

Erasmus+ školní vzdělávání

Název projektu: Wie war es damals? Oma, Opa erzählt mal.
Číslo projektu: 2014-1-CZ01-KA201-001695_1
Instituce: Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s.

Projekt se zakládá na tzv. reminiscenční metodě, která vychází z předpokladu, že vzpomínání je velmi důležité nejen pro identitu člověka, ale i pro jeho vztahy s druhými lidmi. Existují různé typy reminiscenčních technik a jednou z nich je umožnit společnou aktivitu mezi dvěma generacemi a posílit a zkvalitnit tak mezigenerační komunikaci. Na této inovativní technice byl založen projekt Wie war es damals? Oma, Opa erzählt mal, jehož hlavním úkolem bylo setkávání dětí základní školy se seniory a seznamování se se životem ve stáří.
Žáci během dvou let spolupracovali na mnoha aktivitách se starými lidmi, a poznávali tak blíže život seniorů. Ze získaných informací dokázali pojmenovat výhody a nevýhody dřívější a dnešní doby, poznávali význam a důležitost plnohodnotného, zdravého a aktivního života, jehož průběh mohou do značné míry svými postoji ovlivnit.
Cílem projektu bylo, aby se žáci dokázali ke starým lidem chovat ohleduplně, vážili si jejich zkušeností a moudrosti a dokázali citlivě nabídnout pomoc. Aby si uvědomili, jaký význam má zdravý životní styl pro kvalitu života i pro spokojené stáří. Další důležitou součástí projektu bylo navázání sociálních kontaktů mezi dětmi a seniory a jejich dlouhodobější trvání.
Z hlediska mezinárodní spolupráce bylo jednou z důležitých priorit také navázání kontaktů se zahraničními studenty, poznání způsobu života v jiných zemích, výchova k toleranci a porozumění, výchova k demokracii a motivace k učení se cizím jazykům.

 

Odborné vzdělávání a příprava – Program celoživotního učení

Název projektu: Placements for Graduates
Číslo projektu: CZ/13/LLP-LdV/PLM/134036
Instituce: Educa International, o.p.s.

Projekt vznikl jako snaha podpořit mobility absolventů vysokých škol, které tuto možnost stáží svým absolventům většinou nenabízely. Do projektu s rozpočtem 36 800 € na granty pro studenty se zapojilo 16 absolventů 9 různých vysokých škol. Touto cestou se podařilo navázat nové kontakty pro spolupráci se 6 firmami v 5 zemích EU, kam byli absolventi vysláni a tyto vztahy trvají dodnes. Liffey College v Irsku a Komvux Malmö ve Švédsku jsou těmi partnery, kde spolupráce pokračuje nejintenzivněji. Možnost zajistit čerstvému absolventovi - učiteli angličtiny 13 týdnů výuky angličtiny v Irsku, je samo o sobě ideální zkušenost. Obdobně tomu bylo, když byli vysíláni absolventi sociální a speciální pedagogiky do školy druhé šance Komvux Malmö (a to včetně studentky se zdravotním postižením), aby si vyzkoušeli novou netradiční formu individuální přípravy mladých lidí bez ukončeného vzdělání a také cizinců bez znalosti místního jazyka.
Během realizace projektu, jakož i po jeho ukončení probíhala diseminace projektových aktivit a výsledků projektu na pracovišti účastníků stáží, na výstavách, konferencích a na univerzitách. Řešitel projektu měl možnost projekt propagovat i v regionálním chebském rádiu Ergensis formou hodinového rozhovor v přímém vysílání.
Každý účastník stáže kromě na nabytých zkušeností získal certifikát potvrzující jeho účast na stáži a stáž byla zaznamenána i do Europassu absolventa.
Pro Educu účast v tomto úspěšném projektu znamenala získání nových partnerů v zahraničí, kontaktů s absolventy (mnohé trvají dodnes) a také rozšíření členů Erasmus konsorcia Educa pro realizací stáží studentů a absolventů vysokých škol z původních 6 na současný počet 10 vysokých škol.

 

Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání

Název projektu: Studentské mobility
Číslo projektu: 2014-1-CZ01-KA103-00055
Instituce: Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Vysoká škola uměleckého zaměření má poněkud jiný typ studentů než „běžná“ universita. Potýká se tedy se specifickými problémy. A to i při realizaci mobilitního programu Erasmus/Erasmus+. Snaha uspokojit kvantitativní cíle nemůže být na úkor kvality, protože to si nenechají studenti s vysoce individualizovanou formou výuky „líbit“ a nenechají si to líbit ani jejich profesoři.
Studenti uměleckých oborů jsou od začátku studia angažování do četných projektů a realizací uměleckých děl, takže velmi vážně zvažují případné vystoupení z těchto aktivit z důvodu výjezdu do zahraničí a cíl případné stáže si velmi pečlivě vybírají, často také v přímé návaznosti na jejich předpokládaný karierní růst. Např. studenti interpretačních oborů ve studijních programech hudební umění realizují pouze ty stáže, kde se jedná o konfrontaci s renomovaným profesorem, který může zásadním způsobem přispět k úrovni jejich odborné profilace. To nám sice způsobuje značné problémy při naplňování plánovaných výjezdů (v případě odmítnutí hostitelskou školou, studenti velmi zvažují náhradní alternativy), ale odmítáme stávající metodiku měnit ve prospěch posilování principu Erasmu+ jako „cestovní kanceláře“ a učíme se s finančními důsledky vysoce odborné selektivity mobilit vypořádat např. směrováním k posilování zavedeného dlouhodobého partnerství.
Přímé dopady mobilit jsou evidentní zejména u nedávno otevřených nových oborů (jazzová interpretace, světelný design, historická interpretace, multimediální kompozice atd.), ale v souvislosti s nimi evidujeme vliv na inovace také u tradičních oborů obou fakult školy. Účast na nejrůznějších mezinárodních projektech a prezentace studijních výsledků na mezinárodních soutěžích a festivalech má přímý dopad na zvyšování kvality výuky uměleckých oborů, ale i propagaci školy a českého vysokého školství.
V souladu s Dlouhodobým záměrem JAMU a jeho aktualizacemi nám podpora související se zapojením do mobilitních programů umožňujících prostřednictvím Erasmu+ posilování vazeb mezi partnerskými institucemi pomáhá lépe a cíleně rozvíjet další zkvalitňování studijních programů nabízených fakultami.

 

Vzdělávání dospělých – Program celoživotního učení

Název projektu: LIBRARY. I LOVE IT!
Číslo projektu: 13-Pp-GRU-091
Instituce: Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace

Projekt „Library. I love it!”zahájil spolupráci mezi osmi městskými knihovnami z Rakouska, Chorvatska, Finska, Itálie, Polska, Španělska, České republiky a Turecka. Zaměřil se na roli knihoven v životě současné evropské společnosti a předvedl knihovny jako životně důležitá centra celoživotního vzdělávání. Cílem jednotlivých setkání byl rozvoj a osvojení si znalostí, schopností a dovedností, jejichž používání v další práci bude mít vliv na osobnostní, společenský a profesní růst knihovníků. Každý z partnerů se v průběhu projektu zapojil a připravil setkání – to se skládalo ze tří částí:
•          Pochlub se! – ukázky klíčových aktivit hostitelské země v oblasti celoživotního vzdělávání.
•          Nauč! – workshopy, semináře či ukázky osvědčených metod a přístupů.
•          Zhlédni! - návštěva míst, která v širším smyslu souvisejí se vzděláváním.
Knihovna města Olomouce předvedla kurz trénování paměti, kurzy informačních technologií pro různé skupiny obyvatel a využívání dětských tematických kufříků pro vzdělávání, zábavu a hlavně soudržnost současné rodiny. Prohlídka historických měst Prahy a Olomouce doplnila návštěva Ruční papírny ve Velkých Losinách, hradu Bouzova a zoologické zahrady na Svatém Kopečku, kde jsme pokřtili malého lemura katu krásným jménem „Library“.

 

Erasmus+ mládež - Evropská dobrovolná služba

Název projektu: The Fairytale of Childhood
Číslo projektu: 2014-2-CZ01-KA105-001879
Instituce: YMCA v ČR

Projekt Evropské dobrovolné služby byl realizován v neziskové organizaci Opora, sídlící v Marijské republice (součást Ruské federace), od února do září roku 2015. Cílil na přímou práci s mládeží s důrazem na aspekt dobrovolnictví v globálním kontextu, výchovu k osobní zodpovědnosti, aktivnímu občanství a na rozměr interkulturní.
Dobrovolník Jan Severa pracoval ve workshopech tlumících intenzitu předsudků a stereotypního myšlení, vedl Anglický klub, kurzy češtiny a Cestovatelský klub pro studenty základních a středních škol, podílel se na organizaci letního tábora Tramplin a zapojil i do projektu v místním dětském domově.
Práce Opory je v regionu nezastupitelná a má přímý dopad na děti a mládež, které nemají dostatečný přístup k informacím, mají speciální vzdělávací potřeby a prakticky nulovou zkušenost se zahraničím.
Projekt byl díky svému mezinárodnímu obsazení považován v regionu za výjimečný a přispěl k širšímu povědomí o fungování neziskového sektoru, dobrovolnictví a vzdělávání v tématech globálního charakteru.

 

Speciální cena za nejvýrazněji respektující zásady CSR – Grundtvig – Program celoživotního učení

Název projektu: Lifelong Learning for Adults to Become Sustainable
Číslo projektu: 13-Pp-GRU-128
Instituce: METER Silesia, spol. s.r.o.

Projekt LLABS je vyústěním snahy reagovat na vzdělávací potřeby dospělých (učitelů, trenérů, lektorů i samotných účastníků kurzů) ve vztahu k udržitelnému rozvoji společnosti a ochrany životního prostředí.
Tyto potřeby jsou ve vzdělávání dospělých průřezové, ale ještě nebyl učiněn pokus o jejich zachycení a rozpracování a také nebyly vytvořeny příručky a materiály, sloužící vzdělavatelům k určení, nalezení a uspokojování těchto vzdělávacích potřeb.
Touha po udržitelném rozvoji je implicitně skryta v nejrůznějších kurzech vzdělávání dospělých, v celoživotním učení a ovlivňuje jednání lidí. Proto v projektu LLABS byly v počáteční fázi osloveny desítky osob v partnerských zemích – v Česku, na Slovensku a v Itálii, aby zodpověděly na otázky krátkého dotazníku. Na základě vyhodnocení výsledků byly v projektu uspořádány v každé zemi workshopy a vzdělávací lekce v rámci mezinárodních setkání partnerů a téma udržitelnosti bylo pojato vždy jako informální učení. Tím partneři ukázali metodu a směr, jakým se dá téma udržitelnosti skloubit s cíli nejrůznějších kurzů a jak může hravou formou a velmi účinně odpovědět na vzdělávací potřeby dospělých. Partneři projektu zpracovali vzdělávací materiály a příručky, pomáhající skloubit téma udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí s prvotními cíli kurzů vzdělávání dospělých. Důležité jsou také shromážděné příklady hodné následování.
Projekt LLABS je řešen tak, aby výstupy byly nadčasové a mohly sloužit co nejdelší dobu.

 

Pro více informací prosím kontaktujte:
Mgr. Jitka Novotná
Media relations DZS
GSM: 723 540 511
e-mail: jitka.novotna@jnpublicity.cz
www.dzs.cz

Dům zahraniční spolupráce
Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, která zajišťuje styky se zahraničními subjekty v oblasti školství a vzdělávání. Součástí DZS je také Národní agentura Erasmus+.
Více informací o aktivitách DZS je k dispozici na www.dzs.cz nebo www.naerasmusplus.cz.

Pečeť kvality v sektoru školního vzdělávání (Erasmus+) za projekt „Wie war es damals? Oma, Opa erzählt mal.“ Fotografie z projektu.

Pečeť kvality v sektoru vzdělávání dospělých (LLP-Grundtvig)
RNDr. Lenka Prucková za projekt „Library. I love it!“

Pečeť kvality v sektoru mládeže (Erasmus+)
Iva Šípková za projekt „The Fairytale of Childhood“


DISKUZE K ČLÁNKU:

  Pokud chcete přispět do diskuze, vyplňte následující formulář:

  jméno a příjmení:
  email: *
  váš příspěvek: *  * uvedená pole jsou povinná
  banners/1633989600_konference_390x60.jpg
  reklama un

  1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
  reklama
  1543878000_mikroskop.gif
  1604012400_polar_125x125.jpg
  ucebnice
  anketa
  Měl by stát zavést minimální laťku úspěšnosti u jednotných přijímacích zkoušek na SŠ?
  ANO
  NE
  NEVÍM
  ano
  ne
  nevim
  35%
  33%
  31%
  linka_duvery_240x100.jpg
  © Copyright 2010 - 2021 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz

  php shell hacklink php shell seobizde.com http://jigoloizmir.wordpress.com/ http://jigolositem.blogspot.com/ jigolo jigolo jigolo exproof etanj armatür okey sohbet süperbahis elitbahis süperbahis rulet masası rulet masası betboo betboo twitter betboo betboo https://www.promosyonbank.com/promosyon-kalem https://www.promosyonbank.com/promosyon-ajanda plak alan yerler bedava canlı mac izle betebet anadolu casino betebet212 betebet betebet bodrum escort mecidiyeköy escort anadolu casino alanya escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcilar escort porno izle portville betebet 126 portville satılık villa